ÜYE OLMA KOŞULLARI

ÜYE OLMA KOŞULLARI

Derneğimizin tüzüğü gereği üye olma koşulları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


Üye Olma

 

Malatya kütüğüne kayıtlı veya doğum yeri Malatya olan; fiil ehliyetine sahip 18 (onsekiz) yaşından gün almış ve 44 (kırkdört) yaşından gün almamış, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

           

Üyelikten Çıkma

 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 

3-Yıllık üyelik aidatını ilk dört ay içinde ödememek,

 

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

 

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

6-Dedikodu, gıybet, iftira atmak vb yöntemlerle üyeler arasında kin ve nefret duyguları oluşturmak, kutuplaşmaya sebep olmak,

 

7-Dernek faaliyetlerinin yürütülmesine mani olacak tutum ve davranışlarda bulunmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde (yönetim kurulu üyesi olsa dahi) kişi ya da kişiler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

 

Üyelik Aidatı

 

Derneğimizin üye aidatı ücreti aylık 1 TL olmak üzere yıllık 12 TL'dir. Bu ücret dernek hesap numarasına online ödenebileceği gibi ilgili yetkililere üyelik aidatı alındı makbuzu karşılığında elden de ödenebilir.

 

Her üye, üyelik giriş ücreti olarak bir kereye mahsus 44 TL ödemede bulunur.